Kỹ Năng Mua Hàng Chuyên Sâu

Công ​ty nào cũng có bộ phận hay một vài nhân sự thực hiện hay kiêm nhiệm việc mua hàng dù là công ty dịch vụ hay sản xuất. Thông thường, procurement nếu có nền tốt, có thể giúp công ty tối ưu tiết kiệm khoảng 9-11% so với chi phí mua hàng, vận hành hiện tại.

 

Khoá học Kỹ năng Mua hàng Chuyên sâu này rất hữu ích cho bất cứ ai làm về: Mua hàng, đặt hàng, kế toán, hành chính văn phòng,...

Thời gian: 02 ngày

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt​

Nội dung khóa học

1. Đàm Phán Trong Mua Hàng

 • Đàm phán là gì?

 • Lập kế hoạch đàm phán để mang lại lợi nhuận cao nhất

 • Tìm hiểu và phân tích các kỹ thuật đàm phán

 • Đàm phán có sự tham gia của bên thứ ba

 • Bí quyết và chia sẻ kinh nghiêm thương lượng để mua hàng hiệu quả nhất

 • Các vấn đề khi kết thúc đàm phán và theo dõi sau đàm phán

 • Bài tập và thực hành đàm phán.

2. Quản Lý Hợp Đồng

 • Các yếu tố của hợp đồng

 • Hợp đồng là gì?

 • Mục tiêu và vai trò của hợp đồng

 • Các thành tố thiết lập hợp đồng

 • Hợp đồng (contract) khác với thỏa thuận (agreement) như thế nào?

 • Các điều khoản và điều kiện cần thiết của một hợp đồng.​

3. Phân Tích Nguồn Cung Ứng Tiềm Năng Cho Hàng Hoá Và Dịch Vụ

 • Phân tích nguồn cung ứng cơ sở

 • So sánh nguồn cung ứng hiện tại với nguồn cung ứng mới

 • Qui trình đấu thầu

 • Tiền đấu thầu – lựa chọn đối tác đấu thầu, các bước khảo sát…

 • Đấu thầu – chuẩn bị hồ sơ thầu, làm rõ hồ sơ thầu, đánh giá chào thầu, thương thảo hợp đồng và ký kết hợp đồng

 • Sau đấu thầu – quản lý hợp đồng.​

4. Quản Lý Chi Phí Và Các Chiến Lược Đòn Bẩy Trong Mua Hàng

 • Phân tích chi phí

 • Tổng chi phí sở hữu (TCO)

 • Mô hình mua hàng tập trung, phi tập trung và kết hợp.

5. Các Phương Pháp Giải Quyết Bất Đồng Trong Hợp Đồng Sử Dụng Các Kỹ Thuật Đàm Phán

 • Ngăn ngừa bất đồng

 • Giảng hòa

 • Trung gian hòa giải

 • Trọng tài

 • Phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn.


6. Những Nhân Tố Trong Lựa Chọn Phương Pháp Mua Hàng

 • Nhận dạng cơ hội và lợi ích trong hợp lý hóa nguồn cung ứng

 • Phân loại nhà cung ứng

 • Phân khúc nhà cung ứng.

7. Phát Triển Và Quản Lý Hiệu Quả Mối Quan Hệ Với Nhà Cung Ứng 

 • Đánh giá hiệu suất thực hiện của nhà cung ứng

 • Các nhân tố sử dụng để phân tích khả năng thực hiện của nhà cung ứng

 • Kiểm tra khả năng thực tế của nhà cung ứng.

8. Phát Triển Và Thực Hiện Các Chiến Lược Rút Lui Hay Từ Bỏ Nhà Cung Ứng 

 • Dự báo nhu cầu

 • Các chỉ số dự báo nhu cầu

 • Các phương pháp dự báo nhu cầu

 • Sai số trong dự báo nhu cầu

 • Kế hoạch liên kết bán hàng và hoạt động (SOP).

9. Quản Lý Tồn Kho

 • Các phương pháp kiểm kho

 • Phương pháp kiểm kho xoay vòng

 • Các kỹ thuật để tăng sự chính xác trong việc quản lý tồn kho

 • Quản lý tồn kho bởi nhà cung cấp (VMI).

10. Quản Lý Chất Lượng Nguồn Cung Ứng

 • Các công cụ kiểm soát chất lượng

 • Các công cụ quản lý để cải thiện chất lượng

 • Các phương pháp đo lường chất lượng.

11. Xác Định Nguồn Cung Chiến Lược

 • Thiết lập và thực hiện kế hoạch nguồn cung chiến lược

 • Phân tích thị trường – Mô hình năm nguồn lực của Porter

 • Phân tích rủi ro và lợi ích

 • Triển khai kế hoạch nguồn cung chiến lược

 • Thông tin và truyền đạt kế hoạch nguồn cung chiến lược.

12. Các Vấn Đề Về Rủi Ro Trong Cung Ứng Và Tuân Thủ 

 • Phát triển, quản lý và triển khai các qui trình quản lý rủi ro

 • Đánh giá rủi ro và phát triển kế hoạch giảm thiểu rủi ro

 • Các vấn đề về tuân thủ luật pháp và các qui định trong mua hàng.

Xem thêm thông tin về khóa học tại: goo.gl/SGdmki

Để biết thêm thông tin và đăng ký, xin vui lòng gửi email đến media@cel-consulting.com

Holistic Procurement

Công ​ty nào cũng có bộ phận hay một vài nhân sự thực hiện hay kiêm nhiệm việc mua hàng dù là công ty dịch vụ hay sản xuất. Thông thường, procurement nếu có nền tốt, có thể giúp công ty tối ưu tiết kiệm khoảng 9-11% so với chi phí mua hàng, vận hành hiện tại.

 

Khoá học Kỹ năng Mua hàng Chuyên sâu này rất hữu ích cho bất cứ ai làm về: Mua hàng, đặt hàng, kế toán, hành chính văn phòng,...

Thời gian: 02 ngày

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt​

Nội dung khóa học

1. Đàm Phán Trong Mua Hàng

 • Đàm phán là gì?

 • Lập kế hoạch đàm phán để mang lại lợi nhuận cao nhất

 • Tìm hiểu và phân tích các kỹ thuật đàm phán

 • Đàm phán có sự tham gia của bên thứ ba

 • Bí quyết và chia sẻ kinh nghiêm thương lượng để mua hàng hiệu quả nhất

 • Các vấn đề khi kết thúc đàm phán và theo dõi sau đàm phán

 • Bài tập và thực hành đàm phán.

2. Quản Lý Hợp Đồng

 • Các yếu tố của hợp đồng

 • Hợp đồng là gì?

 • Mục tiêu và vai trò của hợp đồng

 • Các thành tố thiết lập hợp đồng

 • Hợp đồng (contract) khác với thỏa thuận (agreement) như thế nào?

 • Các điều khoản và điều kiện cần thiết của một hợp đồng.​

3. Phân Tích Nguồn Cung Ứng Tiềm Năng Cho Hàng Hoá Và Dịch Vụ

 • Phân tích nguồn cung ứng cơ sở

 • So sánh nguồn cung ứng hiện tại với nguồn cung ứng mới

 • Qui trình đấu thầu

 • Tiền đấu thầu – lựa chọn đối tác đấu thầu, các bước khảo sát…

 • Đấu thầu – chuẩn bị hồ sơ thầu, làm rõ hồ sơ thầu, đánh giá chào thầu, thương thảo hợp đồng và ký kết hợp đồng

 • Sau đấu thầu – quản lý hợp đồng.​

4. Quản Lý Chi Phí Và Các Chiến Lược Đòn Bẩy Trong Mua Hàng

 • Phân tích chi phí

 • Tổng chi phí sở hữu (TCO)

 • Mô hình mua hàng tập trung, phi tập trung và kết hợp.

5. Các Phương Pháp Giải Quyết Bất Đồng Trong Hợp Đồng Sử Dụng Các Kỹ Thuật Đàm Phán

 • Ngăn ngừa bất đồng

 • Giảng hòa

 • Trung gian hòa giải

 • Trọng tài

 • Phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn.


6. Những Nhân Tố Trong Lựa Chọn Phương Pháp Mua Hàng

 • Nhận dạng cơ hội và lợi ích trong hợp lý hóa nguồn cung ứng

 • Phân loại nhà cung ứng

 • Phân khúc nhà cung ứng.

7. Phát Triển Và Quản Lý Hiệu Quả Mối Quan Hệ Với Nhà Cung Ứng 

 • Đánh giá hiệu suất thực hiện của nhà cung ứng

 • Các nhân tố sử dụng để phân tích khả năng thực hiện của nhà cung ứng

 • Kiểm tra khả năng thực tế của nhà cung ứng.

8. Phát Triển Và Thực Hiện Các Chiến Lược Rút Lui Hay Từ Bỏ Nhà Cung Ứng 

 • Dự báo nhu cầu

 • Các chỉ số dự báo nhu cầu

 • Các phương pháp dự báo nhu cầu

 • Sai số trong dự báo nhu cầu

 • Kế hoạch liên kết bán hàng và hoạt động (SOP).

9. Quản Lý Tồn Kho

 • Các phương pháp kiểm kho

 • Phương pháp kiểm kho xoay vòng

 • Các kỹ thuật để tăng sự chính xác trong việc quản lý tồn kho

 • Quản lý tồn kho bởi nhà cung cấp (VMI).

10. Quản Lý Chất Lượng Nguồn Cung Ứng

 • Các công cụ kiểm soát chất lượng

 • Các công cụ quản lý để cải thiện chất lượng

 • Các phương pháp đo lường chất lượng.

11. Xác Định Nguồn Cung Chiến Lược

 • Thiết lập và thực hiện kế hoạch nguồn cung chiến lược

 • Phân tích thị trường – Mô hình năm nguồn lực của Porter

 • Phân tích rủi ro và lợi ích

 • Triển khai kế hoạch nguồn cung chiến lược

 • Thông tin và truyền đạt kế hoạch nguồn cung chiến lược.

12. Các Vấn Đề Về Rủi Ro Trong Cung Ứng Và Tuân Thủ 

 • Phát triển, quản lý và triển khai các qui trình quản lý rủi ro

 • Đánh giá rủi ro và phát triển kế hoạch giảm thiểu rủi ro

 • Các vấn đề về tuân thủ luật pháp và các qui định trong mua hàng.

Xem thêm thông tin về khóa học tại: goo.gl/SGdmki

Để biết thêm thông tin và đăng ký, xin vui lòng gửi email đến media@cel-consulting.com

Length of course: 2 days 

Language: Vietnamese

Training Content:

1. Negotiation

 • Technique and skills

2. Contracting

 • Managing, preparation and insurance contract

 • Contractual and legal aspect in international transaction

3. Cost Management and Leverage Strategies for Purchasing

 • Spend analysis

 • Total Cost of Ownership (TCO)

 • Centralized, Decentralized and Hybrid Model

4. International Sourcing

 • Issues in global business

 • Risk assessment

 • Financial Issues

 • Develop international sources of materials and services

5. Business Code of Conduct and Ethical Issue in Procurement

 • Environmental Law and Regulation

 • Ethical Issue

6. Potential Sources of Goods and Services Analysis

 • Supply Base Analysis

 • ​Existing vs New Sourcing​

 • Tendering Process

  • ​Pre-tender process (bidder selection, survey, etc)

  • Tendering process (tender doc preparation, tender doc clarification, tender proposal response, proposal evaluation, contract negotiation & award, etc)

  • Post tender process (contract management)

7. Factors in the Selection of the Method of Procurement

8. Identify Opportunities and Benefits for Rationalizing the Supply Base

 • Supplier categories

 • Supplier segmentation

9. Development / Managing Effective Supplier Relationship

10. Conduct Supplier Performance Evaluation

 • Factors used to analyze a supplier’s ability to perform

 • Physical supplier capability inspect

11. Develop and Execute Supplier Exit Strategies

12. Demand Forecasting

 • Demand Indicators

 • Forecasting Methodologies

 • Forecasting Errors

 • Sale and Operation Planning (SOP)

13. Inventory Management 

 • Stock Counting

 • Cycle Stock Counting

 • Technologies to improve inventory accuracy

 • VMI

14. Supplying Quality Management

 • Quality control tools

 • Managerial tools for improvement

 • Quality measurement methods

15. Strategic Sourcing

 • Quality measurement methods

  • ​Market Analysis (Five Forces)

  • Risk/Benefit Analysis

  • Rolling out strategic sourcing plan

  • Communicating strategic sourcing plan

16. Sourcing Risk and Compliance

 • Developing, managing, implementing risk management process

 • Risk assessment and developing risk mitigation plan

 • Complying with law and regulation issues in procurement

For detail training content, please go to: goo.gl/SGdmki

For more information and registration, please send an email to media@cel-consulting.com

 

©2020 by CEL Consulting.