top of page

Soạn thảo hợp đồng trong mua hàng

Khóa học sẽ cung cấp những hiểu biết cần thiết để soạn thảo một hợp đồng thương mại hiệu quả và hạn chế rủi ro trong mua hàng. Khóa học bao gồm lên kế hoạch để soạn thảo hợp đồng, hiểu các cấu trúc của hợp đồng, xác định rủi ro và trách nhiệm, hiểu và sử dụng các thuật ngữ luật hợp đồng, các điều khoản cần thiết của hợp đồng mua bán và hợp đồng dịch vụ.

Thời gian: 02 ngày

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Nội dung khóa học

Lập kế hoạch và Thiết lập cấu trúc của một hợp đồng

• Ai sẽ là người soạn hợp đồng?

• Đối tượng của hợp đồng?

• Mục tiêu của hợp đồng?

• Những rủi ro gì cần được quản lý?

Đàm phán trong hợp đồng

• Lập kế hoạch đàm phán

• Chiến lược đàm phán

• Các thủ thuật đàm phán

Mục tiêu của hợp đồng và các dạng hợp đồng

Soạn thảo hợp đồng

• Cấu trúc của hợp đồng

• Ngôn ngữ của hơp đồng

• Các điều khoản cần thiết cho một hợp đồng mua bán hàng hóa

• Các điều khoản cần thiết cho một hợp đồng dịch vụ

 

Các điều khoản của hợp đồng

• Điều khoản về trách nhiệm và miễn trách

• Điều khoản bồi thường thiệt hại theo mức định trước

• Điều khoản về bảo hành

• Điều khoản về giao hàng và chuyển giao quyền sở hữu

• Điều khoản về bất khả kháng

• Điều khoản về giải quyết tranh chấp

• Điều khoản về chấm dứt hợp đồng

 

Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế

• Giới thiệu Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế

• Áp dụng của Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế đối với các doanh nghiệp Việt Nam

• Sự tương đồng và khác biệt giữa luật Thương Mại của Việt Nam và Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế

 

Các loại thỏa thuận khác

• Ý định thư (Letter of Intent) và Thư Trao Thầu

• Thỏa thuận bảo mật thông tin (Non-disclosure Agreement)

Để biết thêm thông tin và đăng ký, xin vui lòng gửi email đến media@cel-consulting.com

bottom of page